kvmitpolytechnic@gmail.com 9324655771 / 8828211888 / 9892895376  

Admission Information Notification


शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक (08-08-2020)
Measures to be taken at the facility center (SOP) on the background of Covid-19/कोविड - १९ च्या पार्श्वभूमीवर सुविधा केंद्रांवर करावयाच्या उपाययोजना (09-08-2020)